Regulamin

Przed wynajęciem pojazdu klient zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym stwierdza, iż wynajmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania od QuadSquad Paweł Baran/Szymon Kożuchowski, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdu, oraz osób trzecich.

 1. Pojazd może być wykorzystywany do użytku prywatnego po drogach publicznych jak i nie publicznych.
 2. Poruszając się po drogach niepublicznych, drogach polnych oraz terenach leśnych Najemca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów, jakie obowiązują na tych terenach, a wszelkie konsekwencje wynikające z łamania tych przepisów i ogólnie pojętych zasad, dotyczących tych terenów, spoczywają na Najemcy.
 3. Najemca powinien posiadać prawo jazdy do prowadzenia samochodu (Kat. B lub B1), oraz wiek co najmniej 18 lat. Wiek i prawo jazdy nie jest wymagane dla pasażera.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wypożyczyć pojazd tylko w obecności rodziców, lub pełnoprawnych opiekunów i na ich odpowiedzialność.
 5. Najemca powinien posiadać dowód osobisty, jako dokument na potwierdzenie tożsamości, który zostawia na czas wynajmu.
 6. Najemca zobowiązany jest do absolutnego powstrzymania się od spożywania alkoholu lub innych środków odurzających przed lub w czasie jazdy pojazdem.
 7. Jednym pojazdem mogą jechać maksymalnie dwie osoby. Za bezpieczeństwo i ewentualne uszkodzenia (wypadek, kolizja, zatopienie, zalanie), jak również za wszelkie ewentualne urazy jego i pasażera spowodowane przez nie dostosowanie się do Kodeksu Drogowego, Prawa Karnego i Prawa Cywilnego, pełną odpowiedzialność (materialną i prawną) ponosi kierowca (Najemca).
 8. Przed jazdą każdy prowadzący pojazd, oraz pasażer „Nie” jest zobowiązany do założenia kasku ochronnego. Istnieje możliwość otrzymania kasku na miejscu.
 9. Każdy najemca przechodzi krótkie przeszkolenie w obsłudze i poruszaniu się pojazdem.
 10. Wszystkie pojazdy posiadają ubezpieczenie OC.
 11. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nie uszkodzonym z kompletnym wyposażeniem i umyty, jeżeli pojazd będzie wymagał gruntownego czyszczenia. W przeciwnym razie, Najemca zostanie obciążony kosztem ewentualnych napraw i/lub wyczyszczenia pojazdu.
 12. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną materialną odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia pojazdu z własnej winy. Odpowiedzialność ta obejmuje szkody nie objęte ubez.OC. Za szkodę powstałą z własnej winy użytkownik jest obciążony kwotą udziału własnego. Użytkownik zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy.
 13. Za uszkodzenia wynikające z użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (pojazdy te są przeznaczone do jazdy turystycznej, nie wyczynywojej-skoki, brodzenie w wodzie, oraz błocie o głębokości powyżej 15cm są zabronione), oraz przekraczające normalny stan zużycia tj. brakujące lub podmienione części, oraz za zniszczenia i szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i eksploatacją, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami napraw i części według cen dealera (uszkodzenia lusterek bocznych, lamp, podwozia pojazdu silnika ,skrzyni biegów, a także uszkodzenia wnętrza pojazdu nie są objęte ubezpieczeniem i są w całości usuwane na koszt Najemcy, a w szczególności koszt wymiany lub naprawy uszkodzonego ogumienia, oraz felg ), - zagubienie kluczyków -300zł, zagubienie dowodu rejestracyjnego – 300 zł.
 14. Pojazdem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie najmu.
 15. Wynajęty Najemcy pojazd nie może być używany: do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do holowania innych pojazdów, do przewozu rzeczy mogących uszkodzić pojazd lub przekraczających jego nośność, w wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym, drogowym i innym, oraz poza granicami RP, bez pisemnej zgody Wypożyczającego.
 16. Najemcy nie wolno pozostawiać w pojeździe dokumentów i kluczyków pojazdu.
 17. W przypadku utraty pojazdu wraz z dokumentami i kompletem kluczyków, oraz udziału w kolizji pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych środków odurzających, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową, oraz prawną za utracony lub zniszczony pojazd.
 18. Jeżeli pojazd ulegnie wypadkowi z winy Najemcy, nastąpi zawiniona utrata pojazdu, dokumentów lub z innych powodów pojazd nie zostanie zwrócony w ustalonym w umowie terminie, wpłacona kaucja, oraz kwota za wynajem przechodzi na własność Wypożyczającego, oraz Najemca jest zobowiazany pokryć wszystkie wynikłe w tej sytuacji koszta.
 19. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej nie z winy Najemcy, należy bezwarunkowo wezwać policję na miejsce zdarzenia i powiadomić Wypożyczającego, wówczas kaucja zostanie zwrócona po potwierdzeniu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku, realizacji likwidacji szkody z jego polisy OC i zamknięciu sprawy w firmie ubezpieczeniowej.
 20. Wszelkie szkody zdrowotne swoje jak i osób trzecich z tytułu wypożyczenia i użytkowania Quada(ów) pokrywa Wynajmujący.
 21. Kaucję za wynajem ustalamy indywidualnie z kilentem.
 22. Najemca wynajmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wynajmujacy i/lub pasażer w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania od QuadSquad Paweł Baran/Szymon Kożuchowski, ani rościł żadnych pretensji.